De projecten van het programma Vrijwillige Inzet leverden tal van direct bruikbare producten op. Scroll down of gebruik de zoekmachine in de linkerkolom om de producten te bekijken. De meeste zijn direct te downloaden en te gebruiken.

 • Allemaal Opvoeders

  In elf gemeenten hebben Centra voor Jeugd en Gezin en tal van andere organisaties proefprojecten gedraaid vanuit het gedachtegoed van Allemaal Opvoeders. Ze ondersteunen vrijwilligersactiviteiten en zorgen voor gelegenheden en plekken waar ouders, jongeren en buurtgenoten met elkaar in gesprek kunnen gaan over opvoeden en opgroeien. Elke gemeente heeft op eigen wijze vorm gegeven aan Allemaal Opvoeders.

  > Lees verder

 • Allochtone ouders en de digitale generatiekloof

  Het project inventariseert het internetgebruik van allochtone ouders en kinderen en doet suggesties en aanbevelingen om daarover met elkaar in gesprek te gaan.


  Uit het onderzoek blijkt onder andere dat het bestaande voorlichtingsaanbod niet aansluit bij allochtone ouders. Het materiaal is niet intercultureel, de voorbeelden zijn te Nederlands en er wordt geen rekening gehouden met allochtone gezinssituaties. Verder blijkt dat heel weinig mediacoaches ervaring hebben met allochtone oudergroepen.

  > Lees verder

 • Betere hulp aan kinderen in vluchtelingengezinnen

  Versterking van de mogelijkheden van vrijwilligers om een escalatie van problemen binnen vluchtelinggezinnen te voorkomen.


  De vrijwilligers  kunnen beter omgaan met de dilemma’s waar ze tegen aan lopen en ze zoeken vaker samenwerking met scholen en preventieve voorzieningen voor jeugd en gezin. Er zijn producten ontwikkeld zoals folders voor de samenwerking met andere instanties, een checklist, een trainingsprogramma en een kennisdossier vluchtelingenjeugd.

  > Lees verder

 • Bijdehand: een ontdekkingsreis door de samenleving voor kansarme kinderen

  Kinderen van 9 tot 12 jaar die opgroeien in een achterstandssituatie worden ‘bij de hand genomen’ door studenten. Samen maken ze een ontdekkingsreis door de eigen leefomgeving en stad.


  Verdeeld over vier steden zijn meer dan negentig buddytrajecten gestart en acht buddyoverstijgende wijkactiviteiten georganiseerd. Binnen het project is in samenspel met welzijnsorganisaties en het onderwijs een methodiek ontwikkeld, die hen maar ook andere organisaties in staat stelt om het project zelfstandig over te nemen.

  > Lees verder

 • Bijstandsgezinnen krijgen sociale vakantie aangeboden

  Eenoudergezinnen met een minimuminkomen of in een sociaal isolement, komen vaak niet aan vakantie toe. Het Nivon organiseert voor hen een ontspannen week in de natuur.


  Er hebben 105 moeders met in totaal 200 kinderen deelgenomen. De deelnemers komen uit dezelfde buurt. Voor het project zijn 70 vrijwilligers getraind. Voor het organiseren van sociale vakanties wordt gebruik gemaakt van een ondersteuningsgroep, training en een handboek met veel nuttige tips en anekdotes.

  > Lees verder

 • Buurtfunctie terug naar de speeltuin

  Werken aan veilige en uitdagende speeltuinen met een ontmoetingsfunctie en actieve buurtbewoners.


  Fysieke en sociale renovatie van 45 speeltuinen. Door samenwerking met organisaties als scholen, (sport)verenigingen en welzijnsinstellingen zijn deze speeltuin een spil in de buurt geworden, met meer bezoekers en nieuwe vrijwilligers. Dit leidde tot twee methodieken: ‘Vinden en binden van vrijwilligers’ en ‘Buurtfunctie terug naar de speeltuin’.

  > Lees verder

 • Buurtsportverenigingen smeden sociaal netwerk in stadswijk

  Sport is een probaat middel om te verbroederen, ook in achterstandswijken. Daarom worden in diverse gemeenten buurtsportverenigingen opgezet.


  In zeven buurten zijn tientallen tot honderden jongeren bereikt. Ook de betrokkenheid van ouders is toegenomen. Op sommige locaties werkt het opzetten van een formele ‘vereniging’ het beste terwijl een andere locatie meer baat heeft bij het ‘verenigen’ van partijen, zonder een formeel verband.

  > Lees verder

 • City Trainers zetten aan tot sport

  De gemeenten ’s-Hertogenbosch, Tilburg en Dordrecht hebben een team Citytrainers: getrainde jongeren vanaf 14 jaar die hun eigen talenten gebruiken om leeftijdgenoten enthousiast te maken voor sport. Motto: jongeren bewegen jongeren.


  In totaal zijn er 194 Citytrainers opgeleid die hebben gezorgd voor een spectaculaire toename van het aantal activiteiten/events en het aantal deelnemers daaraan. Er zijn trainingsmodules, een landelijk platform en een elektronische leeromgeving ontwikkeld. Voor de jongeren zelf heeft het persoonlijke groei opgeleverd ( zelfvertrouwen, toename competenties, praktijkervaring).

  > Lees verder

 • CultuurShaker: handen schudden voor gebruik

  Jongeren uit Internationale Schakelklassen (die net in Nederland zijn) organiseren op oudereninstellingen in de buurt van de school een feest. De jongeren verzinnen zelf het programma en voeren het uit.


  Er zijn 21 cultuurshaker trajecten uitgevoerd in dertien verschillende gemeenten. Ongeveer 525 jongeren en 1.260 ouderen hebben deelgenomen. Er is een Toolkit/workshop met filmpjes en digitale middelen.

  > Lees verder

 • De pedagogische civil society in de praktijk

  De DSP-groep onderzocht de pedagogische kracht  binnen vijftien uiteenlopende buurten en de factoren en actoren die hierop van invloed zijn. Ontleend aan goede voorbeelden is een praktische handreiking ontwikkeld met tips en handvatten om de pedagogische bijdrage van verschillende organisaties in de buurt te versterken: van gemeente, CJG,  jongeren- en welzijnswerk tot scholen, sportverenigingen en buurt- en zelforganisaties.

  > Lees verder

 • De toegevoegde waarde van vrijwilligers

  Wat kunnen vrijwilligers en wat moeten beroepskrachten doen? Wat zijn de verschillen? Onderzoek door het Erasmus Centre for Strategic Philanthropy / de Rotterdam School of Management van de Erasmus Universiteit leidt tot een aantal factoren die met elkaar samenhangen. Maar let wel, het zijn geen feiten, het gaat om percepties; om het beeld dat mensen van vrijwilligers en beroepskrachten hebben.

  > Lees verder

 • Doegroepjongeren maken het verschil

  Steeds meer jongerengroepen melden zich voor een vrijwilligersklus. Maar de jongeren weten vaak niet welk vrijwilligerswerk ze willen en kunnen doen. Een workshop biedt uitkomst.


  Binnen de methodiek zijn verschillende tools ontwikkeld. Zo is er een (online)test  die zicht geeft op de  persoonlijke voorkeuren en talenten van jongeren als het gaat om vrijwilligerswerk. In een workshop leren de jongeren samenwerken. Tevens is er een methode die op basis van opgedane ervaringen laat zien wat de jongeren nog meer zouden kunnen en willen doen.

  > Lees verder

 • Eigen krachtcoaches stimuleren leefbaarheid in de buurt

  Met ondersteuning van een eigen kracht coach investeren buurtbewoners (ouders, kinderen) in hun eigen omgeving. In totaal 215 buurtbewoners (61 volwassenen en 154 kinderen) zijn ondersteund door ‘eigen kracht coaches’. In iedere gemeente is een ander plan ontstaan.

  > Lees verder

 • Elk kind op vakantie

  Een aantal landelijke kindervakantiekamporganisaties heeft het initiatief genomen om gezamenlijk de toegankelijkheid van vakantiekampen voor kwetsbare doelgroepen te verbeteren. Tegelijk willen deze organisaties de kwaliteit van de vakantiekampen verbeteren, en kinderen en jongeren daar bij betrekken. Het aantal vakantiekamporganisaties dat is aangesloten bij het steunpunt Kindervakanties is gegroeid van 10 naar 61.

  > Lees verder

 • En wel hierom!

  Waarom doen mensen vrijwilligerswerk voor en met kinderen en jongeren? Omdat ze het leuk vinden en er zelf beter van worden, concludeert het adviesbureau BMC uit grootschalig onderzoek. En waarom blijven ze het doen? Omdat ze er waardering voor krijgen.

  > Lees verder

 • Fototentoostelling brengt ouders in gesprek

  Ouders gaan aan de hand van een tentoonstelling met elkaar in gesprek over wat zij belangrijk en moeilijk vinden bij het opvoeden van hun kinderen. Een getrainde vrijwilliger begeleidt het gesprek.


  In totaal zijn er ongeveer 90 tentoonstellingen georganiseerd. De tentoonstelling is uitgebreid om beter aan te sluiten bij autochtone doelgroepen- en in vijf gemeenten uitgerold.

  > Lees verder

 • Gemeenten en jongeren: samen aan de slag

  Een actuele, toegankelijke bundeling van methodie¬ken over jongerenparticipatie waarmee het voor gemeenten en jeugdprofessionals eenvoudiger wordt om jongeren op de juiste manier te benaderen.

  > Lees verder

 • Gescheiden ouders worden geholpen bij de omgangsregeling

  Vrijwilligers van BOR Humanitas helpen pas gescheiden ouders op weg naar een goede, duurzame omgangsregeling.


  BOR is nu beschikbaar in zes regio’s in Nederland. Er zijn 364 ouderparen met 572 kinderen begeleid; 99 vrijwilligers actief geweest, gemiddeld 60% van de trajecten leidde tot een succesvolle omgangsregeling waardoor 344 kinderen weer volwaardig contact met beide ouders hebben.

  > Lees verder

 • Gewoon Geven

  ‘Gewoon geven’ stimuleert kinderen om vrijwillig iets voor een ander te doen.


  Bij dit project waren drie basisscholen en zestig personen (vrijwilligers, buurtbewoners en kinderen) betrokken. De Wildemanbuurt (Osdorp) heeft dankzij de Oasisgame een ´sociale boost´ gekregen. Kinderen en vrijwilligers hebben wensen ter verbetering van de buurt verzameld. Hiermee hebben zij een verwaarloosde, maar centrale en veel bezochte plek in de buurt is opgeknapt.

  > Lees verder

 • Gezinnen: Present!

  Het project ‘Gezinnen: Present’ daagt gezinnen uit de handen uit de mouwen te steken in de eigen buurt.


  In totaal hebben 60 gezinnen vrijwilligerswerk gedaan. Presentcoördinatoren begeleidden hen. Samen met het Centrum voor Samenlevingsvraagstukken ontwikkelden ze de nieuwe methodiek family volunteering. Daarnaast is een toolbox ontwikkeld voor de begeleiding van gezinnen.

  > Lees verder

 • Gezinshuis als spil van de buurt

  Gezinshuizen bieden goede opvoedingsmogelijkheden in relatie tot het ‘gewone leven’. Met hun ervaring helpen gezinshuisouders ook andere ouders en vrijwilligers in de buurt bij opvoedingsvragen. De Community Scan versterkt de relaties tussen gezinsouders en buurt.


  De Community Scan geeft een overzicht en waardering van de sociale en professionele relaties tussen gezinshuis en buurt. Met een grafische weergave en een aantal ‘brillen’, worden de uitkomsten geïnterpreteerd en mogelijke interventies in omvang en kwaliteit van het netwerk besproken. Er is een handleiding beschikbaar. Een korte training is noodzakelijk.

  > Lees verder

 • Handboek ‘Doe maar Geweldig!’

  Een handige methode die jongeren helpt ideeën om te zetten in projecten.


  Het Handboek Doe Maar Geweldig legt in vijf heldere stappen uit hoe je een project organiseert: van idee en financiering zoeken, tot uitvoering, promotie en afronding. Op de website www.doemaargeweldig.nl worden de stappen toegelicht met meer informatie, voorbeelden, tips en filmpjes.

  > Lees verder

 • Implementatie Netwerk Amsterdamse Helden

  Jonge allochtone Nederlanders - zetten zich in voor andere jonge allochtone Nederlanders die de aansluiting missen bij onderwijs, arbeidsmarkt, sport en cultuur.


  Het NAH verbindt onderling tientallen initiatieven van actieve jonge mannen en vrouwen (Amsterdamse Helden) die zich inzetten om jongeren uit hun isolement te halen. Via een tiental coaches zijn deze initiatieven in contact gebracht met verschillende maatschappelijke instanties.

  > Lees verder

 • In veilige handen

  Preventie van seksueel misbuik van kinderen in situaties waar vrijwilligers werken.


  25 ondersteuners van het vrijwilligerswerk zijn getraind om voorlichting en training te verzorgen voor vrijwilligersorganisaties over het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag met kinderen. Zij maken gebruik van een speciaal ontwikkelde DVD en toolkit. Gemeenten stellen naar aanleiding hiervan eisen aan de veiligheid van minderjarigen in vrijwilligerswerk. Het project leidt tot samenwerkingsverbanden op lokaal niveau.

  > Lees verder

 • Integreren door samen leuke dingen te doen

  Alleenstaande minderjarige asielzoekers en andere jonge nieuwkomers hebben het vaak lastig bij het leggen van persoonlijke contacten met Nederlanders. Daarom gaan studenten een jaar lang met hen op stap om leuke dingen te doen.


  In Zwolle en Enschede trekken per schooljaar elk 30 jonge nieuwkomers intensief op met hun Nederlandse maatje. Ook de buurt en het gezin van de jonge nieuwkomers worden hierbij betrokken. Er is een methodiekbeschrijving, een website en een filmpje van het maatjesproject gemaakt.

  > Lees verder

 • Jantje Beton: kinderen laten meeontwerpen en meedoen

  Jantje Beton laat kinderen meeontwerpen en meebouwen aan openbare ruimte, zodat ze overal kunnen spelen.


  In zes wijken in Nederland speelden kinderen een prominente rol bij de totstandkoming van een creatieve speelruimte in hun eigen buurt. Circa 600 kinderen werden vanaf het ontwerp betrokken bij de uiteindelijke (her)inrichting van de speelruimte. De kinderen zijn bij diverse activiteiten betrokken: van antihondenpoepacties tot aan een bezoek aan een fabriek om hun zelfbedachte speelelementen te laten schilderen.

  > Lees verder

 • Jong geleerd oud gedaan!

  Jongeren en senioren leven vaak in volstrekt verschillende werelden. In de Schiedamse Joud Club (Jong geleerd, oud gedaan), runnen jonge meiden als vrijwilliger een ontmoetingsruimte voor senioren. Zestien meiden zijn een jaar actief geweest in het project als vrijwilliger. Ruim 200 senioren hebben gebruik gemaakt van de Joud Club. Het project is nu ingebed als een voorziening in de wijk en wordt ondersteunt door de lokale organisaties van het jongerenwerk en ouderenwe

  > Lees verder

 • Jonge plattelandsvrouwen vinden steun bij elkaar

  Via Alleskunner komen jonge plattelandsvrouwen met elkaar in contact om ervaringen uit te wisselen, over de verschillende rollen die zij toebedeeld krijgen. Vervolgens gaan ze zelf actief met hun eigen situatie aan de slag.


  In totaal zijn er 1.260 jonge vrouwen betrokken. Op 21 plaatsen op het platteland zijn zij actief bezig met vier thema’s (zorg, tijd, gezondheid en geld). Dankzij tips van andere jonge vrouwen kunnen ze hun eigen situatie ten gunste beïnvloeden. Hierbij is tevens een activiteitenwaaier ontwikkeld.

  > Lees verder

 • Jongeren actief in sportbuurtwerk

  Jongeren krijgen scheidsrechters- en trainerscursussen bij de Mixed Hockeyclub Heerhugowaard. Daarna zetten ze zich in voor het sportbuurtwerk, hockeyclinics op scholen en activiteiten op de club.


  Jonge vrijwilligers zijn opgeleid tot hockeytrainer en/of scheidsrechter en hebben onder leiding van ervaren trainers en mensen van Sportservice Heerhugowaard hockeyclinics gegeven en sportbuurtwerk georganiseerd in diverse wijken. ook zijn activiteiten georganiseerd rondom een buitenspeelmiddag en een aantal sportcarrousels voor scholieren.

  > Lees verder

 • Jongeren helpen hun wijk

  Jongeren zetten zich – voor een kleine vergoeding –  in voor een leefbare wijk; ze ruimen op, doen klussen, verlenen hand- en spandiensten en werken ondertussen aan hun eigen ontwikkeling.

  > Lees verder

 • Jongeren helpen jongeren met verantwoordelijk keetbeheer

  De zogenaamde drankketen op het platteland hebben een slechte reputatie. Sommige gemeenten willen ze zelfs verbieden. Maar de keten hebben onmiskenbaar een belangrijke sociale functie. Mits goed beheerd kunnen ze een positieve bijdrage leveren aan de leefbaarheid in landelijk Nederland.

  > Lees verder

 • Jongeren in contact brengen met de natuur

  Jongeren participeren in projecten waarbij ze hun creativiteit volop kunnen inzetten bij de inrichting van openbaar groen in hun directe woonomgeving. In totaal zijn 250 professionals, wijkbewoners en jongeren op de been gebracht in de pilot die in vier gemeenten is uitgevoerd. Samenwerkend hebben zij sport- en speelterreinen, ontmoetingshutten en theatervoorstellingen gerealiseerd.

  • Handboek Opgroenen in de wijk
  • Handboek Toolkit jeugparticipatie
  • Website Toolkit Jeugdparticipatie  

  > Lees verder

 • Jongeren opgeleid tot sportcoach

  Jongeren bewegen te weinig en zijn niet altijd makkelijk bereikbaar voor het jongerenwerk. Coaches 16 – 21 stimuleert jongeren sportactiviteiten voor de wijk te organiseren en anderen te coachen.


  Op de zes pilotlocaties krijgen twaalf jongeren tussen de 16 en 21 jaar een korte sport- en beweegopleiding. Zij verzorgen als sportcoach acht keer per week (40 weken lang) een activiteit voor jonge kinderen. Per activiteit doen 20 kinderen mee.

  > Lees verder

 • Jongeren: thuis in de buurt

  (V)mbo-jongeren brengen hun ideeën voor het verbeteren van de wijk in de praktijk.


  781 (v)mbo-jongeren in acht gemeenten deden mee aan het project. Daarbij werden ze begeleid door andere jongeren van mbo- en -hbo-niveau. Nadat de jongeren hun ideeën in kaart brachten, presenteerden zij hun ideeën aan lokale bedrijven en organisaties. Die hebben de jongeren vervolgens geholpen bij de uitvoering van hun plannen. De werkwijze is vastgelegd in verschillende handleidingen.

  > Lees verder

 • Jongerenteams zetten zich in voor leefbaarheid in de buurt

  Buurtteams van jongeren onder de 25 jaar krijgen 500 euro en begeleiding vanuit WijkAlliantie om samen met ouders en buurtbewoners met twee acties de leefbaarheid in de wijk te verbeteren. 


  Meer dan 140 lokale JUNIOR-acties met in totaal 7.500 deelnemers zijn door jongeren bedacht en uitgevoerd. Landelijk is het project beschreven en online beschikbaar via de databank Effectieve sociale interventies van Movis

  > Lees verder

 • Kinderbegeleiders leren dezelfde taal te spreken

  De Vreedzame Wijk verbetert de sociale samenhang doordat professionals, ouders, vrijwilligers, winkeliers en buurtbewoners gezamenlijk, op een coherente wijze, opvoedingsverantwoordelijkheid nemen.


  De methodiek is doorontwikkeld en ingevoerd in zes wijken. De Universiteit Utrecht constateert dat de 'vreedzame' houding die op school wordt bevorderd, zich doorzet naar andere plekken in de wijk. Er is tevens een Handboek De Vreedzame Wijk gemaakt.

  > Lees verder

 • Kinderen worden bewust van zichzelf en hun buurt

  In het project ‘Promoteam Oost’ draaien kinderen mee bij diverse vrijwilligersorganisaties. Ze maken een geschreven of gefilmd verslag en zetten dit op een voor iedereen goed toegankelijke website.


  Drie edities van het promoteam bezochten samen meer dan vijfentwintig organisaties in hun directe omgeving. Zij hebben daar ruim 250 vrijwilligers en andere medewerkers en betrokkenen mee bereikt. Als kroon op het project hebben de deelnemers H.K.H. Prinses Máxima mogen interviewen. Voor de opzet en uitvoering van een promoteam is een handboek ontwikkeld.

  > Lees verder

 • Kinderen worden journalist

  Kinderen uit groep 7 en 8 krijgen mediaworkshops en maken daarna zelf een krant, radio- of televisie-uitzending. In Rotterdam functioneren zes Wijktijgerpersbureaus. Per bureau doen tien tot vijftien kinderen het gehele schooljaar mee. Daarnaast zijn er jaarlijks dertig workshoptrajecten voor tien tot dertig kinderen. Een methodiekmanual beschrijft de methodiek, inclusief formats voor lesplannen, werkvormen en evaluaties.

  > Lees verder

 • Landelijke franchiseketen van gezinsnetwerken

  Lokale initiatieven 'voor en door ouders' krijgen een steuntje in de rug zodat ze uit kunnen groeien tot meer structurele netwerken.


  Activiteiten uitgevoerd in ca. 20 gemeenten met 400 deelnemers. Tientallen betrokken vrijwilligers en een afgeronde methodiek om mee verder te kunnen. Inmiddels werkt Family Factory samen met ca. 15 CJG’s en een aantal basis- en brede scholen.

  > Lees verder

 • Mamma weet alles

  Mamma weet alles biedt ouders een netwerk om ervaringen uit te wisselen en elkaar te helpen bij vragen en problemen bij puberopvoeding.


  Er zijn 58 themabijeenkomsten georganiseerd.  Vanuit de bijeenkomsten zijn meer dan twintig netwerken van ouders met pubers opgericht. Voor deze netwerken is een toolkit ontwikkeld die onder CJG’s/ gemeenten wordt verspreid. Zo ontstaat een verbinding tussen de netwerken en het CJG en weten ouders waar ze zo nodig met vragen terecht kunnen.

  > Lees verder

 • Meedoen kun je leren

  Studenten pedagogiek benaderen allochtone ouders om actief betrokken te zijn bij de school van hun kinderen.


  Met twaalf studenten op twaalf basisscholen zijn ongeveer 80 allochtone ouders geactiveerd en begeleid. Zij denken nu actief op school mee. Scholen hebben het project aangegrepen als een stimulans om hun eigen ouderparticipatiebeleid te verbeteren. De best practices komen in een brochure.

  > Lees verder

 • Meer gezinnen bereiken met hulp van ervaren vrijwilligers

  Binnen ‘Home-Start’ ondersteunen getrainde vrijwilligers gezinnen met jonge kinderen.


  Provinciale promoteams (bestaande uit ouders, vrijwilligers en beroepskrachten) hebben de bekendheid van Home-Start vergroot. Het aantal Home-Start vrijwilligers is gegroeid van 1850 (eind 2009) tot 2500 (begin 2012). Deze vrijwilligers ondersteunen ruim 2500 gezinnen. 

  > Lees verder

 • Meer vrijwilligers en gerichter aanbod gymnastiekverenigingen

  De Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie betrekt meer jongeren en allochtonen als vrijwilliger bij gymnastiekverenigingen. Zo ontstaat een gerichter aanbod voor ‘hangjongeren’.

  > Lees verder

 • Moeders informeren Moeders

  Ervaren moeders (vrijwilligsters) bezoeken maandelijks nieuwe moeders en praten met hen over de opvoeding en verzorging tot het kind 18 maanden oud is. Met vragenlijsten en interviews met moeders, vrijwilligsters en coördinatoren van MIM zijn de succesvolle werkwijzen in kaart gebracht.

  > Lees verder

 • Moslimjongeren als bekwame vrijwilligers

  Kaderleden van moslimorganisaties krijgen training en begeleiding in het werven en motiveren van moslimjongeren om zelf ook vrijwilliger te worden. Deze jonge vrijwilligers zetten activiteiten op voor andere jongeren, bijvoorbeeld in achterstandswijken. Door minipanels en focusgroepen is meer inzicht ontstaan in de motivatie van islamitische jongeren om vrijwilligerswerk te doen.


  In vijftien steden zijn met lokale educatieve organisaties projecten ontwikkeld waaronder rondom de maatschappelijke stage.

  > Lees verder

 • Natuurlijke speelplekken als ontmoetingsplaatsen in de wijk

  Buurtbewoners die met kinderen een natuurlijke speelplek bedenken en aanleggen en daarna de natuurspeelplek zelf willen onderhouden. 

  In zes gemeenten zijn samen met de bewoners natuurlijke speelplekken ontworpen en aangelegd. De kinderen dachten en ontwierpen mee. Voor projectleiders waren er landelijke bijeenkomsten over thema's als beheer, veiligheid, participatie van specifieke doelgroepen.


  > Lees verder

 • Nieuwe vrijwilligers dankzij feestelijke dag

  Een gezinsvrijwilligersdag in de Zaanstreek brengt voor incidenteel vrijwilligerswerk vraag en aanbod bij elkaar. Ouders van kinderen in de lagerschoolleeftijd maken kennis met organisaties die klussen hebben.

  > Lees verder

 • OESH: Vechtsport als pedagogisch instrument in de wijk

  Jongeren van vijf krachtsportverenigingen hebben nieuwe competenties verworven die zij ook in hun wijk inzetten. Daarbij werken ze lokaal samen met gemeente, politie, scholen en welzijnsinstellingen. 

  > Lees verder

 • Ontmoeting als remedie tegen radicalisering plattelandsjongeren

  In dorpen koesteren jongeren vaak negatieve vooroordelen over allochtonen. Contact en dialoog corrigeert hun onwerkelijke beelden. 


  Drieënveertig jongeren uit drie provincies kregen een peerraadpleging-training. Zij hebben 378 jongeren geïnterviewd. Per gemeente is een knelpunt geformuleerd en een concrete oplossing uitgewerkt en uitgevoerd, ondersteund door een maatschappelijke organisatie.

  > Lees verder

 • Op eigen kracht vooruit

   

  Het werkt heel goed als ouders hun familie, vrienden en buren betrekken bij de opvoeding van hun kinderen. Dat vraagt van professionals een andere houding: niet direct zelf met oplossingen komen, maar de eigen kracht van ouders, jongeren en kinderen en hun omgeving mobiliseren.


  Werkvormen waarmee professionals en vrijwilligers vanuit deze gedachte kunnen werken staan op de website Groeikracht.net. Betrokkenen kunnen ervaringen uitwisselen. In zeven regio’s is een bijeenkomst georganiseerd.

  > Lees verder

 • Op stap met oma

  De website www.opstapmetoma.nl brengt jongeren en ouderen uit de buurt bij elkaar om samen activiteiten te ondernemen. Er is een website opgezet met aantrekkelijke kortingen, waarvan al ruim 2.000 jongeren en ouderen gebruik hebben gemaakt. In 2011 hebben tientallen basisscholen en circa 400 jongeren meegedaan aan de actie ‘Jongeren portretteren ouderen’.&nb

  > Lees verder

 • Ouders helpen elkaar in eigen kring

  Ouders die de opvoeding van hun kinderen niet als problematisch ervaren, hebben meestal geen behoefte aan hulp van deskundigen. Maar ervaringen uitwisselen met andere ouders is altijd welkom. Dat moeten dan het liefst ouders zijn met dezelfde culturele achtergrond. Stichting De Meeuw maakt dit soort ontmoetingen mogelijk.

  > Lees verder

 • Ouders helpen het kind van ouders met psychiatrische beperking

  Een meeleefgezin vangt een jong kind (0 –4 jaar) op van ouders met psychische/psychiatrische problemen. Als het kind regelmatig bij het meeleefgezin is kunnen ouders tot rust komen. Met deze steun kan een kind bij zijn eigen ouders opgroeien.


  Een training, website en brochure zijn ontwikkeld. Er zijn negen gezinnen gescreend en getraind om een kind op te vangen en de koppeling met zes kinderen is in gang gezet.

  > Lees verder

 • Ouders inspireren elkaar

  Een ouders-voor-ouders programma inzetbaar bij kinderopvangorganisaties.


  In totaal iets meer dan 200 ouders hebben deelgenomen aan door vrijwilligers georganiseerde bijeenkomsten over ouderschap in samenwerking met hun instelling voor kinderopvang (soms het CJG). Resultaat van het project is een methodiek, waarvan in eerste instantie instellingen voor kinderopvang, maar ook gemeenten (CJG’s) gebruik kunnen maken.

   

   

  > Lees verder

 • Ouders inspireren ouders bij het vormgeven aan hun gezinsleven

  Family Factory - De Tijd van je Leven. Een vijfdelige serie interactieve en speelse workshops voor en door ouders.


  Bijna 3.000 ouders deden mee aan De Tijd van je Leven. De Tijd van je Leven versterkt verbindingen tussen gezinnen en ouders onderling en inspireert ouders iets  moois te maken van hun tijd als gez

  > Lees verder

 • Pedagogische ondersteuning aan sportcoaches

  In de amateursport zijn veel vrijwilligers actief als coach of trainer. De cursus ‘Winnen in en door sport’ biedt hen pedagogische ondersteuning.


  De cursus is doorontwikkeld en heet nu ‘Er is meer te winnen’. De cursus is o.a. toegankelijker gemaakt door het toevoegen van praktijkvoorbeelden/situaties aan de module en het ontwikkelen van een praktisch naslagwerk. Voor docenten is een meer gedetailleerde handleiding ontwikkeld. Ter ondersteuning is een DVD met praktijksituaties en –voorbeelden ontwikkeld.

  > Lees verder

 • Peer-voorlichting laat jongeren kennismaken met Centra voor Jeugd en Gezin

  Een methodiek waarbij jongeren namens het CJG voorlichting geven aan andere jongeren over het CJG en over onderwerpen als tienerzwangerschappen, discriminatie, criminaliteit, alcohol en drugs, zelfbeeld en sollicitaties.

  > Lees verder

 • Plattelandsjongeren zetten nieuwe jeugdclubs op

  Plattelandsjongeren uit dorpen/kernen waar nog weinig jongeren activiteiten plaatsvinden, richten actieve vrijwilligersclubs op die allerlei activiteiten organiseren.


  Met Doen! heeft Plattelandsjongeren.nl groepen jongeren geactiveerd, die onder begeleiding van een tot coach opgeleide jongere activiteiten voor de jeugd in hun omgeving hebben opgezet. Naar schatting zijn meer dan vijfduizend mensen bereikt met de activiteiten. De ervaringen zijn vastgelegd in een methodiek.

  > Lees verder

 • Praktijkonderwijs van vakmensen uit de buurt

  Bij de Klusklup leren kinderen na schooltijd praktische kennis van vakmensen (ondernemers, ouders, gepensioneerde vakmensen, of oudere leerlingen uit het MBO-onderwijs) uit de buurt.


  Ongeveer 140 bovenbouwleerlingen van de basisschool zijn bij vijf Klusklups actief geweest. Ze maakten van alles voor verenigingen, verzorgingshuizen en maatschappelijke organisaties in de wijk. Ook is  een methodiekbeschrijving ontwikkeld.

  > Lees verder

 • Preventie Ambassadeurs

  Vrijwillige Preventie Ambassadeurs fungeren als intermediair tussen jongeren, ouders en de school om de (taboesfeer rond) verslaving onder allochtone jongeren terug te dringen. De aanpak informeert allochtone ouders over alcohol, drugs en verslavingen, zodat zij deze herkennen. In totaal zijn in de pilot 10 Preventie Ambassadeurs opgeleid die 219 ouders en jongeren hebben berei

  > Lees verder

 • Preventieve online opvoedingsondersteuning

  Ondersteuning voor en door Marokkaans-Nederlandse ouders via internet. 


  Uit de statistieken, de reacties van ouders en de aard van de opvoedvragen en -problemen die via Opvoedmix.nl zijn besproken blijkt dat het gelukt is om de doelgroep eerder en beter te bereiken, op een manier die voor hen veilig en vertrouwd voelt. De website is bezocht door ruim 56.000 unieke bezoekers. Omgerekend zijn er ruim 4.000 ouders per maand berei

  > Lees verder

 • ROC-jongeren vergroten hun zelfvertrouwen met vrijwilligerswerk

  Tijdens workshops georganiseerd met vrijwilligersorganisaties ontdekken ROC-jongeren hun talenten en ambities. Als dank verrichten ze een wederdienst.

  > Lees verder

 • Roefelen - kinderen doen mee met volwassenen

  Kinderen nemen een kijkje achter de schermen van de volwassenenwereld en doen actief mee in allerlei bedrijven en instellingen in hun buurt.


  Ruim 5.000 vrijwilligers in ruim 70 buurten zorgen dat jaarlijks meer dan 20.000 kinderen mee kunnen doen aan Roefelactiviteiten. Een nieuw landelijk steunpunt zorgt voor ondersteuning van Roefelcomités en nog meer Roefelactiviteiten. De methodiek Roefelen is vastgelegd in een Handboek Roefelen.

  > Lees verder

 • Samen opvoeden en leren

  Een multiculturele school en actieve ouders zetten zich samen in om met elkaar te kunnen praten over opvoedingsvraagstukken en diverse thema’s.


  Het project was succesvol. Er waren vijf informatiebijeenkomsten voor ouders met opkomstpercentages boven de vijftig procent. Drie groepen (25 ouders) voor de cursus ‘Ouders actief’ zijn opgezet. De school heeft veel meer contact gekregen met de ouders. De ouders voelen zich serieus genomen en er zijn meer contacten tussen de ouders.

  > Lees verder

 • Samen opvoeden in speeltuin en buurt

  Wat doe je als speeltuinvrijwilliger als het uit de hand loopt? Trainingen bieden uitkomst. Er zijn drie praktische trainingen ontwikkeld, afgestemd op de specifieke doelgroep van vrijwilligers in de speeltuin. Hiermee zijn 260 vrijwilligers getraind op het gebied van pedagogisch handelen, omgaan met lastig en agressief gedrag en signaleren van kindermishandeli

  > Lees verder

 • Samenwerken niet altijd simpel

  Hoe kunnen beroepskrachten en vrijwilligers samenwerken aan het welzijn van de jeugd? Wat moet je wel doen, en wat niet? Welke ervaringen zijn er tot nu toe opgedaan en wat kunnen we daarvan leren? Het Verwey-Jonker Instituut stelde naar aanleiding van hun onderzoek een handleiding op.

  > Lees verder

 • School's cool 11

  School’s cool koppelt vrijwillige mentoren uit de buurt aan 11-jarige leerlingen uit groep zeven die vanwege onvoldoende ondersteuning vanuit thuis op een te laag schooladvies uitkomen.


  De methode is al succesvol gebleken voor het voorkomen van schooluitval bij leerlingen in groep acht en wordt nu ingevoerd voor leerlingen in groep zeven. Op 38 scholen zijn 54 leerlingen in groep zeven gekoppeld aan een mentor. Het onderzoek loopt nog, waardoor de resultaten nog niet bekend zijn.

  > Lees verder

 • Spiegelbijeenkomsten

  Pharos en het CJG Almere hebben samen met ouders met een migrantenachtergrond en/of een lage SES de methode ‘spiegelbijeenkomsten’ aangepast. Doel is samen het pedagogische klimaat in de wijk te verbeteren.


  In totaal worden vier bijeenkomsten georganiseerd, waarvan er inmiddels twee hebben plaatsgevonden. Per bijeenkomst gaan twaalf ouders met elkaar in gesprek. Vijf tot tien professionals zijn aanwezig om te horen wat er leeft onder deze ouders. Het uiteindelijke resultaat is een beschrijving van een instrument waarmee CJG’s het opvoedklimaat kunnen verbeteren.

  > Lees verder

 • Stages en werkplekken in de speeltuin voor jongeren met verstandelijke beperking

  21 Speeltuinen krijgen dankzij een stageplek voor zeer moeilijk lerende kinderen hulp bij klussen waar zij moeilijk vrijwilligers voor vinden. Bezoekers en vrijwilligers maken zo kennis met de potentie van deze leerlingen die door hun werk in beheer en onderhoud, nuttige vaardigheden leren op een veilige en overzichtelijke plek. Een aantal leerlingen behaalde een certificaat en vond werk in de groenvoorziening.

  > Lees verder

 • Steun aan ouders met schoolgaande kinderen voorkomt problemen

  Getrainde vrijwilligers ondersteunen kwetsbare gezinnen door een luisterend oor, aandacht en praktische tips te bieden. Het betreft gezinnen met kinderen in de leeftijd van 7 t/m 14 jaar.


  Er zijn elf coördinatoren werkzaam en 131 vrijwilligers hebben een training gevolgd. Er zijn 131 gezinnen ondersteund en 254 kinderen begeleid. Er is een (overdraagbare) methodiek en een website ontwikkeld.

  > Lees verder

 • Steun voor en door Friese tienermoeders

  Vrijwilligersproject Connect helpt jonge moeders (t/m 23 jaar), door hen in contact te brengen met mensen die een luisterend oor of praktische steun bieden.

  Er zijn 197 jonge moeders en vrijwilligers gematcht. Het is een brede meerwaarde voor zowel jonge moeders (meer en betere hulp en steun bij opgroeien en opvoeden, bewuster van eigen kwaliteiten) als voor andere betrokkenen (iets voor een ander kunnen betekenen).

  > Lees verder

 • Student wordt vriend van jongere met een verstandelijke beperking

  Studenten sluiten vriendschap met jongeren met een verstandelijke beperking en ondernemen samen activiteiten om zo het sociale netwerk te vergroten.


  In totaal zijn er 50 Best Buddies Clubs gerealiseerd met spreiding over heel Nederland. 1.170 koppels van jongeren met en zonder verstandelijke beperking zijn gerealiseerd. Ongeveer vijftien procent van de doelgroepjongeren wordt hiermee bereikt. 25 procent van de buddiekoppels continueert de vriendschap na het project.

  > Lees verder

 • Train!!!

  Trainingen rond onderwerpen als seksuele intimidatie, voorkomen van alcohol- en drugsmisbruik, omgaan met geweld en veiligheid. Train! heeft een groep van 22 vrijwillige trainers opgeleverd. Deze trainerspool is nu bijna 2 jaar actief. Er zijn al bijna dertig trainingen gegeven aan meer dan 200 vrijwilligers van lokale plattelandsvereniging

  > Lees verder

 • Turkse en Marokkaanse grootfamilie aan zet

  Bij Turkse en Marokkaanse immigranten speelt de ‘viergeneratie’-familie een centrale rol. Deze zogenoemde ‘grootfamilie’ kan een belangrijke rol spelen bij de aanpak van problemen bij opvoeden, opgroeien, gezondheid en integratie.


  35 grootfamilies zijn bijeengebracht om in drie bijeenkomsten pedagogische en/of psychiatrische vraagstukken te bespreken. Daarnaast is het handboek 'De Grootfamilie aan Zet' ontwikkeld. Ook is de website www.grootfamiliesaanzet.nl gemaakt, die ondersteuning biedt bij de methode.

  > Lees verder

 • VNG Promotour

  2011 was het Europees jaar van het vrijwilligerswerk. Vrijwilligerswerk is van groot maatschappelijk belang en dat zal de komende jaren alleen meer worden. Het Europees jaar gaf gemeenten een uitgelezen kans om overal de relevantie van vrijwilligerswerk nog eens extra te belichten en lokale initiatieven, organisaties en vrijwilligers in het zonnetje te zetten.


  90 gemeenten deden mee met de VNG-promotour en organiseerden aanvullende activiteiten. Onderdeel van de tour was naast de DJ-brandweerauto, een tent en een springkussen ook een Sutuwall (interactief trapmuurtje). De tour werd ingezet tijdens evenementen van 50 tot 10.000 bezoekers. Er zijn diverse foto’s en 160 You-Tube filmpjes gemaakt en verspreid.

  > Lees verder

 • Voetbal nieuwe stijl

  Voetbalvereniging VV de Meern speelt een belangrijke positieve rol in het opgroeien van jongeren.


  40 jeugdspelers zijn tijdens hun maatschappelijke stage bij VV de Meern opgeleid tot scheidsrechter of trainer. Ook 10 MBO/HBO studenten liepen stage bij VV de Meern. Er zijn bij 50 klassen in het basisonderwijs voetbalclinics gegeven met aandacht voor sportiviteit en respect.

  > Lees verder

 • Voorleesritueel voor kinderen met een taalachterstand

  Vrijwilligers lezen kinderen met een taalachterstand thuis voor en introduceren zo voorlezen binnen een gezin. Ouders worden gestimuleerd om zelf voor te gaan lezen. 


  Een kleine 1.500 vrijwilligers lezen voor in ongeveer 1.250 gezinnen. Tevens heeft de VoorleesExpress de methodiek toegankelijk gemaakt voor taalarme autochtone gezinnen.

  > Lees verder

 • Vrijwillige inzet na maatschappelijke stage

  Het project ‘HELDEN na MAS’ zorgt dat stagairs ook na hun maatschappelijke stage als vrijwilliger blijven werken. De maatschappelijk makelaars en vrijwilligersorganisaties ontwikkelden een toolkit. Deze instrumenten dragen er aan bij dat de maatschappelijk stagiair van nu in de toekomst een enthousiaste vrijwilliger wor

  > Lees verder

 • Wanneperkamp - Samenleven en samen spelen

  Een vakantiekamp voor kinderen met uiteenlopende achtergronden en kinderen die niet op vakantie gaan. Een 2e project  ‘Op kamp’ is uit dit zomerkamp ontstaan, met vervolgactiviteiten op school en in de schoolvakanties op gebied van taal, groepsontwikkeling en natuurbeleving. 


  Er is een informatiefolder voor ouders gemaakt en een herinneringsposter. Ook is het project beschreven ter inspiratie van anderen. Via de kampen zijn meer verbindingen gelegd tussen kinderen, school, leerkrachten, ouders, vrijwilligers en kinderwerkers in én buiten de buurt.

  > Lees verder

 • WE CAN vecht tegen alle vormen van geweld

  De WE CAN Young campagne maakt jongeren weerbaarder tegen discriminatie, groepsdruk of machtsmisbruik.


  Met tientallen peertrainingen zijn jongeren bewust gemaakt van allerlei vormen van ongelijkheid en geweld. De jongeren hebben grote en kleine acties gevoerd tegen geweld, gadgets helpen ontwikkelen, er is een website gelanceerd en er zijn uiteindelijk 250 changemakers geworven.

  > Lees verder

 • Wedstrijd levert ideeën voor de civil society

  Een wedstrijd, waar burgerinitiatieven het tegen elkaar opnemen met de inwoners van de gemeente als jury.


  In de vier pilotgemeenten zijn 97 ideeën ingediend, waarvan er uiteindelijk 37 in stemming zijn gebracht. Meer dan 3.500 mensen brachten hun stem uit. Buurtbewoners, ouders, verenigingen en natuurlijk jongeren zelf, organiseren evenementen, gaan samen sporten of maken de eigen wijk leuker voor jongeren. Er is een methodiekbeschrijving beschikbaar en een website met praktische tips.

  > Lees verder

 • Weekend Academie

  Vrijwilligers van de Weekend Academie in Amsterdam Nieuw-West helpen kinderen uit het lager en voortgezet onderwijs met huiswerkbegeleiding, sociale vaardigheidstraining, sport en excursies.


  Wekelijks deden 120 kinderen mee, waardoor ze achterstanden op school hebben weggewerkt, extra tijd en aandacht hebben besteed aan schoolvakken en sociale vaardigheden. De leerlingen zijn op verschillende excursies geweest, zoals naar fotografiemuseum FOAM.

  > Lees verder

 • Wij(k) en onze kinderen

  Hoe geef je vanuit de gemeente of vanuit professioneel oogpunt vorm aan de pedagogische civil society? Hoe versterk je actief burgerschap en sluit je aan bij informele initiatieven? In het project 'Wij(k) en onze kinderen' gingen drie gemeenten op zoek naar de antwoorden.


  De ervaringen zijn samengevat in filmpjes en een prezipresentatie waarin de zoektocht (methode) en lokale bevindingen en resultaten (diamantjes) inzichtelijk zijn gemaakt. De geslaagde initiatieven kunnen ook in andere wijken worden gebruikt.

  > Lees verder

 • Wijktalententeams krikken leefbaarheid wijken op

  Jongeren zetten zich samen met buurtbewoners in om de leefbaarheid in wijken te verbeteren. De basismethodiek is in zes gemeenten uitgetest en ingekleurd op basis van de opgedane ervaringen. Meer dan 350 professionals, wijkbewoners en jongeren zijn op de been gebrac


  > Lees verder

 • You(th) can do it!

  Jongeren leven in subculturen die vaak weinig onderling contact hebben en dus ook weinig onderling begrip. Een ‘cultural battle’ daagt jongeren uit om hun cultuur voor het voetlicht te brengen. 


  In samenwerking met Rockschool Dronten en het welzijnswerk van De Meerpaal is de CultBattle op de kaart gezet. Jongeren worden gestimuleerd en uitgedaagd om hun culturele talenten te laten zien. Met masterclasses en open podia worden jongeren gestimuleerd om zich te ontwikkelen. Een draaiboek is ontwikkeld.

  > Lees verder